ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1)

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 14:11 น.
 724
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  จัดโครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยบริการ  ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1) 
เมื่อวันที่ 25-28 เมษายน 2562  โดยมี นายจำรัส  คำมูล  นายประพันธ์  จิโนด้วง  นายประพันธ์  ศิริ  นายนพดล  สุริยะสาร  
นายณัฐวุฒิ  รุ่งรัตนไชย  นายอำนวย  รัตนมงคล  นายรังสฤษฎิ์  เอี่ยมสะอาด  
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด

นำคณะผู้แทนสมาชิก บุคลากรหน่วยบริการ ประจำปี 2562  ศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายพิเศษ
จากท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุม  ประธานกรรมการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร และทัศนศึกษา จังหวัดเพชรบุรี