ข่าวกิจกรรม

ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4 /2562

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 10:03 น.
 576
           นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด 
เป็นประธานในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ ครั้งที่ 4 /2562  
โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ และผู้จัดการ  รองผู้จัดการ  เข้าร่วมการประชุมด้วย
การประชุมจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ 
ให้แก่หัวหน้าหน่วยบริการได้รับทราบ  นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการบริหารงานสหกรณ์ฯ
เพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการแก่สมาชิก  เมื่อวันที่ 4  พฤษภาคม  2562  ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2  สำนักงานสหกรณ์ฯ