ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ศึกษาดูงาน

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 09:20 น.
 702
นายไพบูลย์  พุทธวงค์  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ นายกำจรเดช  พรหมสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ คนที่ 2
ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ที่ปรึกษา และ เจ้าหน้าที่  จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ  จำกัด  
จำนวน  45  ท่าน  ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
รองประธานกรรมการทั้ง 2 ท่าน และ นางอัญชลี  อุปนันท์  รองผู้จัดการ  ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ต่อ คณะดูงาน
และร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานสหกรณ์ของทั้งสองสหกรณ์  คณะดูงานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน  2562  ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน  ชั้น 2   สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด