สมาชิกภาพ

โครงการอบรมสมาชิกเข้าใหม่ปี 2564

โดย admin
 วันที่ 29 ธ.ค. 2563 เวลา 08:41 น.
 2166
UploadImage

โครงการอบรมผู้สมัครสมาชิกใหม่ประจำปี 2564

วิธีการ
  1.  ผู้ที่เข้าอบรม คือ ผู้สมัครสมาชิกใหม่ประเภทสามัญ (ตามคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ)
  2.  ยื่นเอกสารใบสมัครเข้าใหม่ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ฯ ได้ด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือที่หน่วยบริการของผู้สมัคร พร้อมใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์(ออมทรัพย์ATMหรือออมทรัพย์)
กำหนดการยื่นใบสมัครและอบรม

    ยื่นใบสมัครสมาชิกใหม่ภายในวันศุกร์สัปดาห์ที่สองของเดือน เข้ารับการอบรมในวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือน
ยกเว้นเดือนมกราคม เข้ารับการอบรมในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองของเดือน (ยื่นหลังจากนี้อบรมในเดือนถัดไป) 

การชำระค่าธรรมเนียมและค่าหุ้น

     ค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้ชำระในวันที่เข้ารับการอบรม โดยชำระค่าหุ้นรายเดือนตามอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 0.15% ของเงินได้รายเดือน 
แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาทต่อเดือน สูงสุดเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำนวน 500 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ 
พร้อมทั้งทำการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ATM/ออมทรัพย์ ขั้นต่ำจำนวน 100 บาท
และในเดือนถัดไปชำระค่าหุ้นรายเดือนและเงินฝากรายเดือน(ถ้ามี)โดยหักจากหน่วยงานต้นสังกัด
     สหกรณ์ฯ ดำเนินการรับชำระค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้า พร้อมทั้งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในวันทำการ ถัดจากวันผ่านการอบรม 
 
ปฏิทินการยื่นใบสมัครและการอบรมประจำปี 2564
 
ลำดับ ครั้งที่ ยื่นใบสมัครสมาชิกเข้าใหม่ วันเข้ารับการอบรมและทดสอบ
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
1 67 14 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 10 มกราคม 2564
2 68 11 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 13 กุมภาพันธ์ 2564
3 69 15 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2564 13 มีนาคม 2564
4 70 15 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 10  เมษายน 2564
5 71 12 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564 8 พฤษภาคม 2564
6 72 10 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2564 12 มิถุนายน 2564
7 73 14 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564 10 กรกฎาคม 2564
8 74 12 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2564 14 สิงหาคม 2564
9 75 16 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564 11 กันยายน 2564
10 76 13 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564 9 ตุลาคม 2564
11 77 11 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564 13 พฤศจิกายน 2564
12 78 15 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2564 11 ธันวาคม 2564
** หมายเหตุ  ไม่ตรงกับเสาร์ที่ 2 ของเดือน