สมาชิกภาพ

โครงการอบรมสมาชิกเข้าใหม่ปี 2565

โดย Administrators
 วันที่ 04 ม.ค. 2565 เวลา 12:41 น.
 4906
UploadImage

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
โครงการอบรมผู้สมัครสมาชิกใหม่ประจำปี 2565  (ออนไลน์)
ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
วิธีการ
  1.  ผู้ที่เข้าอบรม คือ ผู้สมัครสมาชิกใหม่ประเภทสามัญ (ตามคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ)
  2.  ยื่นเอกสารใบสมัครเข้าใหม่ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ฯ  พร้อมใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์(ออมทรัพย์ATMหรือออมทรัพย์)  และใบสมัครสคช.(ตามความสมัครใจ) ได้ด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือที่หน่วยบริการของผู้สมัคร
  3.  มีไลน์ (Line)
** เอกสารการสมัครต้องมีการกรอกรายละเอียดโดยสมบูรณ์ พร้อมแนบใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝาก
 
กำหนดการยื่นใบสมัครและอบรม
ยื่นใบสมัครสมาชิกใหม่  ใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์(ออมทรัพย์ATMหรือ
ออมทรัพย์) และใบสมัครสคช.(ตามความสมัครใจ)  พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในใบสมัครของแต่ละรายการสมัคร  โดยใบสมัครและเอกสารที่ยื่นต้องสมบูรณ์ครบถ้วน  โดยยื่นก่อนวันที่ทำการอบรม
 
ขั้นตอนอบรม
  1. นำผู้เข้าอบรมเข้ากลุ่มไลน์ “อบรมสมาชิกใหม่ สอ.ชม.ครั้งที่ ......” ก่อนวันที่ทำการอบรม
  2. ศึกษารายละเอียดข้อมูลของสหกรณ์ฯ  เช่น การเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  การให้บริการด้านเงินฝาก  การให้บริการด้านสินเชื่อ  และสวัสดิการที่จะได้รับจากคู่มือสมาชิก  โดยเปิดดูจาก โน้ต และวิดีโอ ในไลน์กลุ่ม
  3. ทำการทดสอบแบบออนไลน์ตามวันที่กำหนดการอบรม  ช่วงเวลา 10.00 น. - 11.00 น. หากทำคะแนนไม่ถึง 20 คะแนน  ให้ทำการทดสอบใหม่อีกครั้ง  โดยแบบทดสอบเปิดจากลิงค์ในไลน์กลุ่ม
 
กำหนดการ
8.30 - 9.00 น.
 
 
 
 
 
 


9.00 - 10.00 น.
 

10.00 - 11.00 น.

11.00 น.
ลงทะเบียน รายงานตัวในกลุ่มไลน์
การเตรียมการก่อนลงทะเบียน
โดยเจ้าหน้าที่งานประมวลผลฯ จะจัดตั้งกลุ่มไลน์
(แจ้งรายชื่อสมาชิกที่เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ทางไลน์ และ sms)
- การส่ง link เข้ากลุ่มอบรม จะดำเนินการส่งให้สมาชิกทางไลน์ส่วนตัวของสมาชิก
- การส่ง sms เพื่อแจ้งเตือนการเข้ารับการอบรม
- การส่งไฟล์เอกสารคู่มือสมาชิกเพื่อศึกษาล่วงหน้า
- เตรียมเงินสำรองค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของสหกรณ์ฯ

ให้สมาชิกเปิดดูวีดีโอ ประธานและผู้จัดการต้อนรับสมาชิกเข้าใหม่
ศึกษาคู่มือสมาชิกและเอกสารประกอบการอบรมสมาชิกใหม่

ทำข้อสอบออนไลน์ผ่าน Google Form

ประกาศผลสอบรายบุคคล  และให้โอกาสสมาชิกเข้าใหม่ที่ทำคะแนนสอบไม่ถึง 20 คะแนน ทำข้อสอบใหม่อีกครั้ง
 
การชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าหุ้น  เงินฝาก และเงินสคช. (ถ้ามี)  
จำนวนเงินตามรายละเอียดที่แจ้งในไลน์กลุ่ม
(ผู้เข้าร่วมอบรมที่สามารถชำระเงินได้นั้น  คือ ผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้ยื่นเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์)
ให้ชำระภายในวันที่ทำการอบรม   โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด 
ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  เลขที่บัญชี 521-1-10293-2 
และให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน (pay-in slip) ภายในวันที่
ทำการอบรม  ในไลน์กลุ่ม “อบรมสมาชิกใหม่ สอ.ชม.ครั้งที่ ......”
 
ปฏิทินการยื่นใบสมัครและการอบรมประจำปี 2565
 
ลำดับ ครั้งที่ ยื่นใบสมัครสมาชิกเข้าใหม่ วันทำการอบรม
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
1 78 13 ธันวาคม 2564 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 12 กุมภาพันธ์ 2565
2 79 14 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2565 9  เมษายน 2565
3 80 11 เมษายน – 10 มิถุนายน 2565 11 มิถุนายน 2565
4 81 13 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2565 13 สิงหาคม 2565
5 82 15 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2565 8 ตุลาคม 2565
6 83 10 ตุลาคม – 9 ธันวาคม 2565 10 ธันวาคม 2565